People 1824:

Thomas Stonewall ...

Thomas Stonewall Jackson War Hero
Read more...